Ochrana osobných údajov

Kategórie
 
 
 
 
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť OFFICE SERVIS s.r.o. sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Je pre nás dôležité zabezpečiť, aby Vaše osobné údaje boli spracovávané bezpečným a zákonným spôsobom. Na základe prijatia týchto zásad ochrany osobných údajov, by sme Vás preto radi informovali o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje.

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spoločnosť OFFICE SERVIS (ďalej ako "my" alebo "nás") je správcom údajov a je preto zodpovedná za to, aby spracovanie Vašich osobných údajov bolo vykonané v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov, vrátane všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“), týchto zásad ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete uplatniť svoje práva podľa nariadenia EÚ o GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

OFFICE SERVIS, s.r.o.

Mlynské luhy 76A

821 05 Bratislava

+421 911207958

objednavka@officeservis.sk

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME A ODKIAĽ?

Osobné údaje zhromažďujeme iba v rozsahu potrebnom pre úplnosť účelov, ktoré sú uvedené nižšie. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď nám okrem iného zašlete žiadosť o cenovú ponuku, objednávku na niektorý z našich produktov alebo z našich služieb, pri prihlásení sa k odberu noviniek, alebo pri žiadosti o zamestnanie v spoločnosti OFFICE SERVIS. Okrem týchto prípadov zhromažďujeme Vaše osobné údaje v prípade, keď dobrovoľne vyplníte prieskumy zákazníkov alebo kontaktné formuláre, poskytnete nám spätnú väzbu, rovnako aj v prípade, keď sa obrátite na náš zákaznícky servis.

Typy zhromažďovaných osobných údajov môžu zahŕňať nasledovné:

Meno, pracovná pozícia, jazyk a kontaktné informácie zahrňujúce emailovú adresu, mobilné číslo a adresu

Náležitosti súvisiace s uchádzaním sa o prácu v spoločnosti OFFICE SERVIS, ako napríklad životopis či motivačný list

História nákupov/objednávok

Informácie o dodaniach, fakturačné údaje a informácie o platbách

Ďalšie informácie, ktoré nám môžete poskytnúť v súvislosti s korešpondenciou a našim zákazníckym servisom

 

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať z nasledujúcich zdrojov:

Webové stránky spoločnosti OFFICE SERVIS, napríklad keď zadáte objednávku, či prostredníctvom prihlásenia sa k odberu noviniek, ak sa registrujete a sťahujete informácie, alebo keď nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných formulárov.

Keď nás kontaktujete e-mailom alebo telefonicky.

Prostredníctvom zmlúv, faktúr alebo iných obchodných kontaktov, ak ste zástupcom ktoréhokoľvek z našich obchodných partnerov.

Od tretích strán (pokiaľ ide o rôznych poskytovateľov adries).

Prostredníctvom určitých aktivít, ako sú veľtrhy či podujatia.

Prostredníctvom Cookies a analýza webu

S cieľom zatraktívniť návštevu našej webovej stránky a umožniť používanie určitých funkcií, aby sme ukázali vhodné produkty alebo kvôli prieskumu trhu, používame na rozličných stránkach takzvané cookies. Slúži to k ochrane našich - v rámci určitého zváženia záujmov prevažujúcich - oprávnených záujmov o optimalizované zobrazenie našej ponuky. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do Vášho koncového prístroja. Niektoré z nami používaných cookies sa po ukončení session prehliadača, čiže po zavretí Vášho prehliadača (browseru), vymažú (tzv. session-cookies). Iné cookies ostávajú vo Vašom koncovom prístroji a umožňujú nám pri ďalšej návšteve znovu rozpoznať Váš prehliadač (perzistentné, pretrvávajúce cookies). Doba trvania uloženia je uvedená v prehľade v nastaveniach pre cookies Vášho webového prehliadača. Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, že budete o nasadení cookies informovaný a jednotlivo rozhodnete o ich prijatí alebo prijatie cookies pre určité prípady alebo generálne vylúčite. Každý prehliadač sa odlišuje v spôsobe, akým spravuje nastavenia pre cookies. Tento spôsob je popísaný v sekcii pomoc hlavného menu každého prehliadača, ktorá Vám vysvetlí, ako môžete meniť Vaše nastavenia pre cookies.

 

Prostredníctvom Google (Universal) Analytics pre analýzu webu

Pre analyzovanie webovej stránky používa táto webová stránka Google (Universal) Analytics, čo je služba spoločnosti Google LLC (www.google.sk) pre analýzu webových stránok. Slúži to k ochrane našich - v rámci určitého zváženia záujmov prevažujúcich - oprávnených záujmov o optimalizované zobrazenie našej ponuky. Google (Universal) Analytics používa metódy, ktoré Vám umožňujú analyzovať používanie webovej stránky, ako napríklad cookies. Automaticky zistené údaje o Vašom využívaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam sa ukladajú. Aktiváciou IP-anonymizácie na tejto webovej stránke sa pritom IP-adresa pred zasielaním v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skracuje. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu do USA prenesie plná IP-adresa a tam sa skracuje. V rámci Google Analytics z Vášho prehliadača zaslaná anonymizovaná IP-adresa sa zásadne nespája s inými údajmi od Googlu.

Spoločnosť Google LLC má svoje hlavné sídlo v USA a je certifikovaná pod EU-US-ochranným štítom pre osobné údaje (EU-US-Privacy Shield). Aktuálny certifikát je tu k nahliadnutiu. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou konštatovala Európska komisia pre firmy certifikované pod Privacy Shield primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 

Prostredníctvom Google Adwords Remarketing

Cez Google Adwords propagujeme túto webovú stránku tak vo výsledkoch hľadania na Googli, ako aj na webových stránkach tretích osôb. K tomuto účelu sa pri návšteve našej webovej stránky nasadzuje tzv. Remarketing Cookie od Googlu, ktorý prostredníctvom pseudonymizovaného Cookie ID a na základe Vami navštívených stránok automaticky umožňuje reklamu založenú na záujme. Slúži to k ochrane našich - v rámci určitého zváženia záujmov prevažujúcich - oprávnených záujmov o optimálne obchodné využitie našej webovej stránky.

Spracovanie údajov, ktoré by presahovalo tento rámec, sa uskutočňuje len v prípade, ak ste voči Googlu súhlasili s tým, že Váš webový a aplikácií sa týkajúci priebeh prehľadávania od Googlu sa previaže s Vašim účtom na Googli a informácie z Vášho účtu na Googli sa použijú na personalizáciu inzerátov, ktoré na webe vidíte. Ak ste v tomto prípade počas návštevy našej webovej stránky v Googli prihlásený, použije Google Vaše údaje spolu s údajmi Google Analytics k tomu, aby vytvoril a definoval zoznamy cieľových skupín pre Remarketing, ktorý je rozšírený na viac ako len na jeden prístroj. Za týmto účelom dočasne previaže Google Vaše osobné údaje s údajmi od Google Analytics so zámerom vytvorenia cieľových skupín. 

Google AdWords Remarketing je ponukou spoločnosti Google LLC (www.google.sk). Spoločnosť Google LLC má svoje hlavné sídlo v USA a je certifikovaná pod EU-US-ochranným štítom pre osobné údaje (EU-US-Privacy Shield). Aktuálny certifikát je tu k nahliadnutiu. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou konštatovala Európska komisia pre firmy certifikované pod Privacy Shield primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

PREČO ZHROMAŽĎUJEME A UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na tieto účely a na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 

Účel spracovania

Právny základ

Spravovanie objednávok a nákupov

 • Dodacie listy alebo informácie týkajúce sa problémov s dodaním

Realizácia procesov prijímania zamestnancov

Plnenie zmluvy

Odosielanie všeobecných informácií a cielených správ

Odosielanie pozvánok na udalosti

Zasielanie cenových ponúk

Odpovedanie na dotazy e-mailom alebo prostredníctvom služieb zákazníkov

Legitímny záujem

 • Zasielanie noviniek

Súhlas

 

SÚHLAS

Niekedy môžeme potrebovať Váš súhlas k spracovaniu Vašich osobných údajov, napr. s ohľadom na odber našich noviniek. V takýchto situáciách budete mať tiež možnosť prijať alebo odmietnuť, že Vaše osobné údaje budú spracované popísaným spôsobom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním nás pomocou vyššie uvedených kontaktných informácií. Takéto odstúpenie môže byť vykonané úplne alebo čiastočne. Ak si neželáte zasielanie noviniek, okrem vyššie uvedených kontaktných informácií môžete od svojho súhlasu odstúpiť kliknutím na odkaz v príslušnom e-maili.

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť prevedené na tretie osoby, ktoré pôsobia ako spracovatelia dát spoločnosti OFFICE SERVIS, v rámci plnenia našich povinností vo vzťahu k Vám ako k zákazníkovi, alebo k zástupcovi zákazníka.

Tieto spoločnosti okrem iného poskytujú podporu dát, e-mailové a cloudové úložné priestory, analytické služby a dodávacie služby týkajúcich sa objednaných produktov. Získané osobné údaje nezverejňujeme a nepredávame tretím stranám na iné účely.

Vaše osobné údaje sa vždy prenášajú v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a po prijatí príslušných bezpečnostných opatrení. Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené, aby spoločnosť OFFICE SERVIS splnila určité zákonné povinnosti, v tomto prípade môžu byť údaje prevedené na príslušné verejné orgány, ak to povoľuje a vyžaduje zákon.

Spoločnosť OFFICE SERVIS nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

AKO OCHRAŇUJEME OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť OFFICE SERVIS neustále pracuje na zabezpečení adekvátnej organizačnej a technickej úrovne bezpečnosti v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktorá spĺňa podmienky uvedené v príslušných zákonoch na ochranu údajov.

NA AKÚ DLHÚ DOBU UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sa nikdy nebudú uchovávať dlhšie, než je potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov, alebo na to, čo je povolené príslušnými zákonmi. Vaše osobné údaje budú nami spracované počas nasledujúcich časových období a následne budú vymazané.

Zástupcovia spoločností: Vaše osobné údaje sú uložené tak dlho, kým ste uvedení ako kontaktná osoba pre spoločnosť, s ktorou má OFFICE SERVIS obchodné vzťahy.

Komunikácia: Ak ste v kontakte so spoločnosťou OFFICE SERVIS, napr. e-mailom, Vaše osobné údaje sú uložené na tak dlho, aby splnili účel korešpondencie.

Žiadatelia o zamestnanie: Spoločnosť OFFICE SERVIS uchová Vaše žiadosti o zamestnanie, vrátane Vášho životopisu a motivačného listu, počas procesu náboru zamestnancov a počas doby ďalších dvoch rokov, s cieľom obhájiť prípadné právne nároky.

Právny záväzok: OFFICE SERVIS ukladá akúkoľvek dokumentáciu, ktorá predstavuje účtovné informácie v súlade s platnými účtovnými predpismi.

Súhlas: Ak spracujeme Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, uložíme Vaše osobné údaje len po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov.

 

AKÉ PRÁVA MÁTE?

Za podmienok stanovených vo Všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 máte:

Právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

Právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

Právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Upozorňujeme, že podmienky pravidiel ochrany osobných údajov sa môžu meniť alebo zmeniť. Každá nová verzia bude zverejnená na internetovej stránke spoločnosti OFFICE SERVIS. Následne by ste mali pravidelne tieto podmienky prehodnocovať, aby ste sa uistili, že ste so zmenami spokojní. V prípade akýchkoľvek významných zmien Vám však pošleme e-mail (ak ste nám dali vašu e-mailovú adresu), aby sme Vás informovali o všetkých zmenách.

Ak sa zmeny týkajú spracovania osobných údajov, ktoré vykonávame na základe Vášho súhlasu, poskytneme Vám možnosť opätovne vyjadriť svoj súhlas so spracovaním na základe nových predložených podmienok.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je OFFICE SERVIS s.r.o., IČO: 35933828, so sídlom: Mlynské Luhy 76/a, 82105 Bratislava, (ďalej len: "správca").

 2. Kontaktné údaje správcu sú:

  • adresa: Mlynské Luhy 76/a, 82105 Bratislava

  • email: 

  • telefón: 

 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

 4. Správca nemenoval / menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú:

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je:

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

 3. Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

  • zaisťujúce marketingové služby

 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia